STATUT
FUD FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

§ 1


Master Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 311982 zawiązuje, jako założyciel, spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

I. Postanowienia ogólne

 

§ 2


1. Firma Spółki brzmi: FUD FINANCE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: FUD FINANCE S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3


Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4


1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i filie, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.

§ 5


Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6


1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) (PKD 11.01.Z) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;
b) (PKD 11.07.Z) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych;
c) (PKD 17.22.Z) Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;
d) (PKD 20.13.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
e) (PKD 20.14.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
f) (PKD 20.41.Z) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
g) (PKD 20.42.Z) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
h) (PKD 20.53.Z) Produkcja olejków eterycznych;
i) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
j) (PKD 21.20.Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
k) (PKD 45.75.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
l) (PKD 46.34.A) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;
m) (PKD 46.34.B) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
n) (PKD 46.44.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
o) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
p) (PKD 47.25.Z) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
q) (PKD 47.29.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
r) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
s) (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
t) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów;
u) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
v) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
w) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy;
x) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów;
y) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
z) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
aa) (PKD 66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
bb) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
cc) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
dd) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
ee) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
ff) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
gg) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
hh) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalności wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
ii) (PKD 28.22.Z) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;
jj) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn;
kk) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
ll) (PKD 28.15.Z) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;
mm) (PKD 25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
nn) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
oo) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
pp) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
qq) (PKD 25.62.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
rr) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i wpisów do odpowiednich rejestrów.

II. Kapitał Spółki.

 

§ 7


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również, w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo pierwszeństwa poboru akcji nowych emisji, oznaczonych numerami od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo pierwszeństwa poboru akcji nowych emisji, oznaczonych numerami od 000001 do 250000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
c. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, imiennych uprzywilejowanych, w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również, w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo pierwszeństwa poboru akcji nowych emisji, oznaczonych numerami od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
d. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii D imiennych, uprzywilejowanych, w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również, w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo pierwszeństwa poboru akcji nowych emisji, oznaczonych numerami od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w ten sposób, że:
a. akcje założycielskie serii A opłacone będą gotówką w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed zarejestrowaniem Spółki. Opłacenie pozostałej części akcji serii A nastąpi do dnia 30 września 2017 roku;
b. akcje serii B opłacone zostaną gotówką;
c. akcje serii C opłacone zostaną gotówką;
d. akcje serii D opłacone zostaną gotówką.

§ 8


1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności:
a) w drodze emisji nowych akcji opłacanych bądź pokrywanych wkładem niepieniężnym przez inwestorów, także przez Publiczną Subskrypcję,
b) przez zwiększenie wartości nominalnej wyemitowanych akcji w drodze przeniesienia do kapitału zakładowego części bądź całości środków kapitałów rezerwowych lub funduszy specjalnych albo części środków kapitału zapasowego przy zachowaniu ograniczenia, o którym mowa w art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych,
c) poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji serii B, zwykłych, imiennych i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie
wyższej niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

§ 9


Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego albo z zysku, w tym z niepodzielonego zysku za lata ubiegłe zgromadzonego w kapitale zapasowym, rezerwowym lub funduszach specjalnych. Warunki i tryb umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.

§ 10


Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Kapitał zapasowy może, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zostać przeznaczony na pokrycie straty bilansowej, jaka może powstać w związku z działalnością Spółki.

§ 11


1. Zysk, pomniejszony o należne podatki, stanowi zysk do podziału.
2. Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na kapitały i fundusze Spółki oraz dywidendy dla akcjonariuszy bądź inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin i miejsce jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub inne dozwolone prawem cele.

§ 12


1. Przyznanie Akcjonariuszom szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku.
2. Rodzaj dodatkowego świadczenia, określenie terminu lub warunku, o których mowa powyżej wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

III. Organy Spółki.

§ 13

Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
5. Rada Nadzorcza zwołuje:
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą,
c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy w przepisanym terminie.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się, przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 15


1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej.

§ 16


1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 17


Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 18


1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 19


1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
d) zmiana Statutu Spółki,
e) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,
f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
h) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
i) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
j) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
k) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy.
3. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, w tym:
a) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
b) upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy),
c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.

Rada Nadzorcza

 

§ 20


1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy lata).

§ 21


1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 3 (trzy) miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
4. Zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 22


1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia
pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte, decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 23


Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny.

§ 24


1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do poszczególnych uprawnień Rady należą:
a) badanie bilansu,
b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. „a" i „b",
d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,
e) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
g) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,
h) udzielanie zezwolenia na inwestycje, zakupy i zaciąganie kredytów, których każdorazowa wartość przekracza dwukrotną wartość nominalną kapitału zakładowego,
i) wybór biegłego rewidenta,
j) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
k) upoważnienie Zarządu Spółki do emisji obligacji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 25


Członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.

§ 26


Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd

§ 27


1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) lata.
3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa.

§ 28


Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 29


Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 30


Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 31


Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawiony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.

§ 32


Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

§ 33


W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę będzie reprezentował Przewodniczący Rady Nadzorczej.

V. Organizacja spółki.


§ 34


1. Zadania Spółki wykonywane są przez Zarząd Spółki.
2. Zasadniczą strukturę organizacyjną Spółki zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki.
3. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Spółki i innych jednostek organizacyjnych Spółki określają regulaminy wydane przez Prezesa Zarządu Spółki.

VI. Rachunkowość Spółki.

§ 35

Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Spółki.

§ 36


Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdania Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrachunkowego. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 37


Roczny bilans oraz rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdanie Spółki, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaakceptowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.

VII. Postanowienia końcowe

§ 38

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej Spółki likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

§ 39


Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał akcyjny Spółki. Akcje uprzywilejowane mają pierwszeństwo przy podziale masy likwidacyjnej.

§ 40


1. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do końca likwidacji.

Za zgodność z oryginałem

 


Drukuj  

Logowanie do systemu